MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

| |

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 1. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
 • prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki,
 • prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. 2001 r. Nr 71 poz. 733), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
  o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017 r. poz. 827) związanych z prawidłowym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;
 • prawidłowego funkcjonowania Spółki opartego na ustawie Kodeks Spółek Handlowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
 • realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
  z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
  z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.